Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

502-min.jpg

Welkom bij Reddingsbrigade Nederweert

De ReddingsBrigade Nederweert is een vereniging met ruim 200 leden, opgericht op 23-4-1973, gelijktijdig met de bouw van het zwembad Merenveld in Nederweert. De vereniging heeft als doel: “het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood”. Wij doen dit middels het verbeteren van zwemslagen, aanleren hoe je jezelf kunt redden en aanleren hoe je anderen kunt redden. Het zwemmend redden in het bijzonder.
Zwemmen is een sport voor jong en oud; ook binnen onze vereniging zitten jonge zwemmers vanaf vijfjarige leeftijd tot actieve leden die ruim in de tachtig zijn. Je kunt al lid worden zodra je kunt zwemmen en in bezit bent van minimaal diploma A.
Voor alle leden worden lessen, opleidingen en trainingen aangeboden die passen bij ieders wensen. Van veel diploma’s halen tot rustig iedere week komen bewegen in het water onder leiding van gediplomeerde, vrijwillige instructeurs. Door de wekelijkse trainingen worden je algemene conditie en vaardigheden steeds beter. Bovendien is er ook de mogelijkheid om opgeleid te worden tot officieel erkend gediplomeerd instructeur zwemmend redden van Reddingsbrigade Nederland. Deze mensen zijn van harte welkom en hard nodig om ons team in stand te houden en uit te breiden om alle vaardigheden over te brengen.

Zwemmen is een heel gezonde bezigheid waarbij alle spieren van het lichaam getraind worden zonder grote kans op blessures. Je hebt een opwaartse kracht in het water waardoor de spieren minder belast worden t.o.v. van andere sporten en bovendien train je met zwemmen heel veel spieren. Voor de echte doorzetters zijn er ook ruime faciliteiten om deel te nemen aan de teams die meedoen aan wedstrijden is de EHaD (Eerste Hulp aan Drenkelingen) en LiveSaving (snelheidszwemmen) disciplines.

Kortom een vereniging die naast het educatieve aspect vele uitdagingen biedt voor jong tot oud en waar je op een plezierige manier komt zwemmen bijgestaan door allemaal geheel vrijwillige instructeurs en bestuursleden.

Het is toch fantastisch als je in een gezellige omgeving aan je conditie kunt werken en daarmee ook nog iemand veilig uit het water kan redden voor het geval het nodig zou zijn.

Jan Hoeben
Voorzitter Reddingsbrigade Nederweert

Vertrouwenscontactpersoon

Reddingsbrigade Nederweert vindt het belangrijk dat haar sportklimaat zo veilig en sportief als mogelijk is. Om hier actief aan te kunnen werken heeft de brigade een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen Reddingsbrigade Nederweert het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, pesten en discriminatie. U kunt ook bij een VCP terecht wanneer u geconfronteerd wordt met doping, matchfixing of fraude of wanneer u een gesprek wilt over een concreet incident.

De Vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. De Vertrouwenscontactpersoon zal wel altijd het bestuur geanonimiseerd kennis laten nemen van hetgeen hem/haar toevertrouwd is. Maar deze anonimiteit heeft zijn grenzen: wanneer de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit zal het bestuur op de hoogte worden gebracht. U kunt er op vertrouwen dat dit zeer vertrouwelijk wordt besproken. Bel of zoek dan contact met onze Vertrouwenscontactpersonen door te mailen met .

Wil of kun je niet wachten op reactie en heb je direct hulp nodig?

Neem dan contact op met Vertrouwenspunt Sport: bel 0900-2025590

Gedragscode

Leden dienen zich binnen Reddingsbrigade Nederweert veilig te voelen, zodat ze zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben, waar alle betrokkenen op terug kunnen vallen in voorkomende gevallen. Voorkomen is beter dan genezen. Door de regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leden, als zich er ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.
Reddingsbrigade Nederweert onderschrijft het nut en de noodzaak van deze gedragscodes
Wij hanteren dan ook de gedragscodes van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. voor onze vrijwilligers.

Gedragscode Zwembadbranche

Omgangsregels

Reddingsbrigade Nederweert maakt deel uit van Reddingsbrigade Nederland. RN is aangesloten bij NOC*NSF en deelt met deze organisatie de omgangsregels die gelden voor alle bij NOC*NSF aangesloten bonden. Ook wij staan achter deze omgangsregels. Deze gelden voor iedereen die lid is van onze vereniging.
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze brigade.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Aannamebeleid vrijwilligers

Reddingsbrigade Nederweert krijgt het grote gros van de vrijwilligers uit het eigen leden bestand Leden die na behalen van diverse diploma’s door groeien naar instructeur of aspirant instructeur.
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers (instructeurs, bestuur- of commissielid van elders worden een aantal stappen doorlopen om te weten met wie we te maken hebben.
- Kennismakinggesprek (met minimaal 2 bestuursleden)
- Checken van referenties bv. Contact opnemen de vereniging waar de vrijwilliger voorheen actief was.
- Controleren van de diploma’s en certificaten die van toepassing zijn
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.
- Vrijwilliger op de hoogte brengen van de gedragscode en omgangsregels binnen de Reddingsbrigade Nederweert.

Klachtenprocedure

Indien u onverhoopt klachten heeft over activiteiten of leden van ReddingsBrigade Nederweert bespreek dit dan eerst met de betrokken vrijwilligers zo kunnen we gezamenlijk kijken of er een oplossing is. Kom je er niet aan uit dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur. De klacht kunt u schriftelijk doorgeven aan ons postadres of via ons e-mailadres. De voorzitter houdt u op de hoogte van de verdere afhandeling. Daarnaast kent ook Reddingsbrigades Nederland een klachtenprocedure die kan worden opgevraagd via het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland. Het bestuur laat je zo spoedig mogelijk minimaal binnen 2 weken hoe ze je klacht gaan behandelen of vragen om meer inhoud van jouw klacht. Meestal kan met een gesprek de klacht afgehandeld worden lukt dit niet dan wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering je klacht behandelt en het besluit toegelicht.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt!
Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:
- Je raakt een USB-stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
- Er is een laptop gestolen met daarop persoonsgegevens.
- Er is door een hacker ingebroken in een databestand of systeem (met daarop
persoonsgegevens).
- Je computer is getroffen door een virus en een bestand met daarin persoonsgegevens
(bijvoorbeeld een ledenlijst of je adresboek met emailgegevens) is daardoor versleuteld.
- Er is een mailing verstuurd met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC.
- Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
- Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er
is geen back-up.

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat we de betrokkenen moeten informeren over het datalek. Dit zijn de personen van wie wij gegevens verwerken.
Melden wij een datalek niet terwijl we dit volgens de wet wel hadden moeten doen? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens ons een (flinke) boete geven.
Ook is het belangrijk dat we alle datalekken vastleggen. Met deze documentatie moet de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen controleren of we aan de meldplicht hebben voldaan.

Heb je als lid een datalek ontdekt of een vermoeden van een datalek, meldt dit dan acuut bij Jan Hoeben voorzitter van onze vereniging.